Abram/Abraham
├── + Sarai/Sarah 
│  └── Isaac
│    └── + Rebekah 
│      ├── Esau ♂
│      │  ├····· Edomites 👥
│      │  ├····· Kenizzites 👥
│      │  └····· Amalekites 👥
│      └── Jacob ♂
│        └····· Israelites 👥
├── + Hagar 
│  └── Ishmael ♂ 
│    ├── Nebaioth ♂
│    ├── Kedar ♂
│    ├── Adbeel ♂
│    ├── Mibsam ♂
│    ├── Mishma ♂
│    ├── Dumah ♂
│    ├── Massa ♂
│    ├── Hadar ♂
│    ├── Tema ♂
│    ├── Jetur ♂
│    ├── Kedemah ♂
│    ├── Mahalath/Basemath ♀
│    └····· Ishmaelites 👥
└── + Keturah 
  ├── Zimran ♂
  ├── Jokshan ♂
  │  ├── Sheba
  │  └── Dedan 
  │    ├··· Ashurites 👥
  │    ├··· Letushites 👥
  │    ├··· Leummites 👥
  │    └····· Assyrians 👥
  ├── Medan ♂
  ├── Midian ♂
  │  ├── Ephah
  │  ├── Epher
  │  ├── Hanok
  │  ├── Abida 
  │  ├── Eldaah 
  │  └····· Midianites 👥 
  ├── Ishbak ♂
  └── Shuah ♂
    └····· Shuhites 👥